Acta de la Junta de Govern Local del 12 de juliol de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord de ratificació del decret pel qual s’aprova acceptar la subvenció per al projecte  Inventari i documentació dels bens del futur magatzem del Museu de la Pagesia. Tercera fase

Acord de ratificació del decret pel qual s’aprova acceptar la subvenció per al projecte Tractament arxivístic del Fons de Can Margarit

Acord de ratificació del decret pel qual s’aprova concórrer a la convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

Acord de ratificació del decret pel qual s’aproven els ajuts socials municipals en concepte de menjador escolars dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2018

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Fundació Gresol Projectes Home per activitats de caire social i assistencial

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica (Oncolliga)

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional iamb l’Associació Hipofam

Acord d’aprovació dels preus públics amb motiu de la inscripció  al curs d’operaris/ies de neteja

Acord  d’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei d’analítiques  al complex esportiu municipal de l’Illa Esportiva

Acord d’aprovació de la designació de la directora i coordinadora de Seguretat i Salut per la direcció de les obres de reparació i millora de trams de voreres del nucli urbà i urbanitzacions

Acord d’aprovació de la concessió de llicència municipal ambiental per activitat de logística

Acord d’aprovació d'incorporació de modificació no substancial en llicència municipal ambiental

Acord d’aprovació del contracte de tractament de residus d’envasos i restes d’envasos de vidre que signaran els ajuntaments metropolitans i l’empresa gestora Santos Jorge, SA

Assabentat de la sentència núm. 127/2019 de 7 de juny de 2019 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona en el recurs abreujat 359/18

Assabentat de la sentència núm. 599 de 25 de juny de 2019 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera en el recurs núm. 166/2015

Precs i preguntes

Darrera actualització: 29.07.2019 | 13:27