Acta de la Junta de Govern Local del 13 d'agost de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 6 d'agost.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de Justícia de la Generalitat als ajuntaments amb jutjat de pau per ajudar a sufragar les despeses de funcionament durant l'any 2020.

Acord per aprovar l'atorgament dels ajuts/subvencions destinats al transport dels i de les joves per a la seva educació postobligatòria corresponent al segon trimestres de l'any 2021.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 amb el Club Patí Castellbisbal.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 amb el Club Tennis Castellbisbal.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 amb el Club Handbol Castellbisbal.

Acord per aprovar la primera i darrera pròrroga del contracte de subministrament de la llicència d'ús, suport d'actualitzacions, assistència tècnica i altres serveis professionals de la solució informàtica Suite Firmadoc.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte de serveis de suport del maquinari i les llicències d'ús del programari de Firewall Palo Alto.

Acord per aprovar expedient ordinari, plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres de canvi de lluminàries a tecnologia LED de Can Santeugini i del nucli urbà de Castellbisbal.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 15.09.2021 | 11:14