Acta de la Junta de Govern Local del 13 de desembre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l’atorgament de beques als millors expedients de Batxillerat, curs 2018-2019

Acord per aprovar justificació de la subvenció econòmica atorgada per al foment de la contractació de persones aturades del municipi (I)

Acord per aprovar justificació de la subvenció econòmica atorgada per al foment de la contractació de persones aturades del municipi (II)

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Escola Els Arenys per a la promoció, pràctica i activitats esportives

Acord per aprovar el conveni subvencional amb el Korfbal Castellbisbal

Acord per aprovar  la Memòria valorada, l’expedient de contractació i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars de les obres de reparació i millora de trams de voreres en el nucli urbà, urbanitzacions i polígons industrials

Acord per aprovar, inicialment, el projecte d’obres de reurbanització del passatge situat entre el carrer Santa Rita i el carrer Electrònica

Acord per aprovar el conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca (2018)

Acord per aprovar el conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre els polígon industrials de Rubí i Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca (2019)

Acord per aprovar la modificació del contracte del servei de retirada de vehicles de la via pública i trasllat al dipòsit municipal

Acord d’aprovació de la classificació de les proposicions presentades i la consideració de la millor oferta relació qualitat-preu per la contractació dels serveis d’assessorament jurídic en matèria de consum 

Acord d’aprovació de la incoació de l’expedient ordinari per a la contractació de la concessió del servei de  retirada, trasllat i lliurament a gestor autoritzat dels vehicles fora d’ús

Donar compte de la carta de l’Ajuntament de Terrassa de recepció d’acord de l’Ajuntament de Castellbisbal

Donar compte de la interposició de recurs  contenciós administratiu núm. 444/2019-M al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona

Presentació d’al·legacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità per a l’any 2020

Contractaciód’una empresa per estudiar , analitzar i depurar els valors cadastrals de Castellbisbal

Darrera actualització: 23.12.2019 | 17:05