Acta de la Junta de Govern Local del 19 de març de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per sol·licitar la participació i aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al Pla de sostenibilitat ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Acord per concórrer en la convocatòria de subvencions per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per al 2021 de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat i aprovar el projecte tècnic.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte de cooperació del 2018.

Acord per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Acord per ordenar l'enderroc de les obres de reforma interior de l'habitatge de la parcel·la del pg. Sant Llorenç, 9-11 per no disposar de títol habilitant.

Acord per autoritzar la realització d'un tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica d'Endesa situada al c. Ferralla, 26.

Acord per modificar i aprovar de nous els plecs de prescripcions tècniques i els plecs de clàusules administratives particulars corregits en l'expedient de contractació de la concessió del servei públic de casal d'estiu 2021.

Acord per aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de substitució i millora del sistema principal de refrigeració per aigua de l'edifici de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 08.04.2021 | 09:32