Acta de la Junta de Govern Local del 2 de desembre de 2022

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la minuta del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català del Trànsit i l'Ajuntament de Castellbisbal en matèria de seguretat viària així com l'aprovació de l'Annex 8 d'aquest conveni referit a la col·laboració per a la redacció d'un treball Tècnic de seguretat viària per l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Castellbisbal per a la instal·lació, l'exploració i el manteniment de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al nostre municipi.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Castellbisbal per al manteniment i gestió del Parc de l'Ermita.

Acord per aprovar la concessió de la llicència urbanística sol·licitada per la Sra. Ma. José López Corvillo per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, garatge, gual i connexió a la xarxa de clavegueram al carrer Pirineu núm. 10 d'aquest municipi.

Acord per ordenar als senyots Francisco i Juan Burguillos Guerrero l'enderroc dels murs de contenció (escullera) a l'espai lliure de parcel·la del carrer Bonaigua núm. 69 d'aquest municipi, en el termini màxim d'un mes.

Acord per ordenar al Sr. Juan Moreno de la Rosa l'enderroc d'un volum auxiliar existent a la seva parcel·la del carrer Freser núm. 42 d'aquest municipi que ha estat objecte de sustitució de la coberta, sense disposar de l'oportú títol habilitat, en el termini màxim d'un mes.

Acord per ordenar al Sr. Francisco Javier Desolà Fernández l'enderroc de la piscina existent a la seva parcel·la del carrer Cirerer núm. 14 d'aquest municipi, que no disposa de l'oportú títol habilitant, en el termini màxim d'un mes.

Acord per aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia dipositada en la contractació de serveis de creació i producció del Festival de les arts NYS de Castellbisbal a l'empresa GEOCREA CULTURA SLU.

Aprovar per imposar al contractista, l'empresa RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS SL, una penalitat diària de 16,60128€ per cada dia d'endarreriment en la finalització de les bores, el que suposa un total de 962,87€ pels 58 dies de demora transcorreguts, quantitat que haurà de ser deduïda de la certificació final de les obres de canvi de lluminàries a la tecnologia LED de l'enllumenat públic del nucli urbà i de Can Santeugini de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'expedient ordinari per a la contractació de les obres de reforma dels vestidors de l'escola d'educació infantil i primària Els Arenys de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'expedient ordinari per a la contractació de les obres de remodelació del pati de l'Escola Bressol Municipal "La Caseta" de Castellbisbal.

Acord per aprovar el contracte privat de lloguer, així com els seus annexos, del local situat al carrer Sant Joan núm. 18 d'aquesta població, destinat a oficina dels grups polítics amb representació municipal.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció de 22.381,90€ que ha atorgat el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria de subvencions per al funcionament de les escoles de música de titularitat de les corporacions locals corresponent al curs 2020/2021.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció de 50.000,00€ distribuïts en 50% a l'exercici 2022 i 50% a 2023, que ha atorgat la Diputació de Barcelona a l'acció de suport consistent en el fons de prestació "Programa sectorial d'actuacions per a fer front a l'emergència climàtica· en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023 gestionada per la Direcció de Serveis de Cooperació Local.

Acord per aprovar l'atorgament dels ajuts destinats a l'adquisició de llibres i material de text del curs 2022/2023, convocatòria de l'any 2022.

Ractivitar el Decret núm. 2022/2951, de 22 de novembre, que resol aprovar el reintegrament de l'Ajuntament de Castellbisbal per part de l'Institut Escola Les Vinyes, en data 31.10.2022, l'import de 42,00€ corresponent a la beca escolar de l'alumna Asmae Haddouchi que no ha arribat a matricular-se al centre del curs 2022/2023 ja que la família ha marxat a viure a l'extranger.

Ratificar el Decret núm 2022/3013, de 23 de novembre, que resol aprovar el canvi de destinació de la Línia de suport 1 "Projectes sostenibles".

Ratificar el Decret núm. 2022/1706, de 29 de juny, que resol aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat "Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Castellbisbal".

 

Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 21.12.2022 | 13:15