Acta de la Junta de Govern Local del 2 de juliol de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 23 de juny

Acord per aprovar l'acceptació dels ajuts econòmics i materials del Catàleg de serveis de l'any 2021 de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona.

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Casal Cultural i Recreatiu.

Acord per aprovar la pròrroga del contracte de serveis de manteniment i assistència tècnica del sistema d'informació geogràfica (SIG) municipal de Castellbisbal amb l'empresa Projectes, Sistemes i Geodèsia. SL.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte del lot 2 "Serveis veterinaris (esterilització i identificació) i gestió dels residus biosanitaris" del servei de gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD) de Castellbisbal amb l'Associació Salvem Animals a Catalunya.

Acord per aprovar la tercera i darrera pròrroga de l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal al sistema de contractació centralitzada de gas natural formalitzat el 31.08.2018 pel Consorci Català pel Desenvolupament Local de l'ACM.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració per efectuar una residència tècnica i artística a l'auditori d'Els Costals, del 26 de juliol a l'1 d'agost, amb la companyia Urati Lab.

Acord per aprovar la classificació de les ofertes presentades en el lot 2 "Servei d'impressió del llibre Castellbisbal, una història pota-roja. De l'antiguitat a 1979" i considerar que la millor oferta qualitat-preu és la presentada per l'empresa DILOGRAF, SL.

Acord per aprovar la llicència urbanística 2020/13/OV presentada per la Sra. Rosa Maria Gil Salvador per a la construccó de dos habitatges unifamiliars aïllats cadascun amb garatge, gual i connexió al clavegueram al carrer Saratate 2A i 2B.

Acord per aprovar definitivament el projecte executiu i el pla de seguretat i salut de les obres de substitució de l'enllumenat del camp de futbol, les pistes de tennis i la pista de frontó per projectors LED.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de Karate Shotokan Ryu Kase Ha Catalunya.

Acord per aprovar el conveni subvencional amb el Club Esportiu Mindundis Team

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Escola Els Arenys.

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte i la devolució de la garantia definitiva del contracte del lot 1 del servei de la gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics i serveis veterinaris.

Acord per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament a l'Acord marc de serveis d'assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar la contractació basada en aquest acord marc.

Acord per aprovar la primera pròrroga de l'adhesió del municipi de Castellbisbal a l'Acord marc d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català de Desenvolupament Local de l'ACM i del contracte basat en l'anterior Acord marc de la pòlissa d'accidents de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar la primera pròrroga de l'adhesió del municipi de Castellbisbal a l'Acord marc d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català de Desenvolupament Local de l'ACM i del contracte basat en l'anterior Acord marc de la pòlissa de vehicles municipals de l'Ajuntament de Castellbisbal.

 

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 15.07.2021 | 13:21