Acta de la Junta de Govern Local del 2 d'octubre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la ratificació del Decret 1879/2020 que resol l'acceptació de l'assignació econòmica que l'AMB ha atorgat a Castellbisbal en la 1a convocatòria del Pla Metroplità de suport a les polítiques socials municipals i per aprovar el projecte "Pla de suport a les polítiques socials: Castellbisbal Ocupació 2020-2021"

Acord per aprovar la ratificació del Decret 1880/2020 de 29 de setembre, que resol concórrer a la convocatòria del 2020 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" de la Diputació de Barcelona per l'actuació "Buscar feina per internet quan no hem navegat mai per la xarxa"

Acord per aprovar la ratificació del Decret 1881/2020 de 29 de setembre que resol concórrer a la convocatòria del 2020 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" de la Diputació de Barcelona per a l'actuació "Formació a subjectes obligats (entitats, empreses i empleats públics) en la relació electrònica

 Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció del fons de prestació "Projectes de planificació digital per a la xarxa de museus locals" en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2020 del Pla "Xarxa de Govern Local 2020-2023" de la Diputació de Barcelona

Acord per aprovar la justificació efectuada pel sol·licitant de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per afrontar el pagament del lloguer d'habitatge habitual

Acord per aprovar la justificació efectuada per sol·licitants de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per afrontar el pagament del lloguer d'habitatge habitual

Acord per aprovar la convocatòria, mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, per a la concessió d'ajuts al transport dels i de les joves per a la seva educació post-obligatòria, corresponent al 4t trimestre de 2020.

Acord per aprovar el conveni subvencional amb el Club Tennis Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb el Club Futbol Veterans Castellbisbal

Acord per aprovar la liquidació del cànon del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió del servei públic local d'estacionament de vehicles amb horari limitat i controlat.

Acord per aprovar la pròrroga de l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal al sistema de contractació centralitzada de gas natural acordada per Junta de Govern el 31.08.2018

 Acord per aprovar la pròrroga del contracte del servei de retirada de vehicles de la via pública i trasllat al dipòsit municipal

Acord per aprovar la liquidació del contracte i la devolució de les garanties definitives dipositades per les empreses adjudicatàries dels serveis de sonorització, il·luminació, assistència i consergeria del centre cultural Els Costals

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte del servei d'esporga d'arbres 2020-2021

Acord per aprovar l'expedient ordinari per a la contractació, subministrament del vestuari reglamentari de la Policia Local per a l'any 2020, i els Plecs de Prescripcions Tècniques i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars.

Precs i preguntes

Darrera actualització: 11.11.2020 | 14:16