Acta de la Junta de Govern Local del 24 de setembre de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de setembre.

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per un sol·licitant.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció d'un nou forjat a les instal·lacions del carrer Ferro, número 1-5 i número 2.

Acord per aprovar l'exercici de l'opció de compra de 23 bicicletes "indoor" pel complex esportiu municipal Illa Esportiva.

Acord per aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis o dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i ailants en les urbanitzacions i nuclis habitats de Castellbisbal.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte de serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicologia aplicada i de vigilància de la salut de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar la segona i última pròrroga del contracte de serveis de retirada de vehicles de la via pública i trasllat al dipòsit municipal.

Acord per adjudicar el contracte del subministrament temporal mitjançant arrendament de dos vehicles elèctrics tipus turisme compartit entre els serveis tècnics municipals i la ciutadania de Castellbisbal.

Acord per aprovar nou expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació dels serveis d'assistència tècnica de coordinació i gestió qualificada del manteniment dels edificis municipals de Castellbisbal.

Donar compte del fallo de la sentència número 212/2021, de 8 de setembre de 2021, del Jutjat del Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 01.10.2021 | 13:11