Acta de la Junta de Govern Local del 25 de març de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 18 de març de 2022

Acord per aprovar la rectificació del redactat del Conveni subvencional i de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat Capbreu de Castellbisbal per modificar el càrrec i signatura del representant de l'entitat.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Amics de Sant Antonio Abat per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2021 i requerir el reintegrament de la quantitat que renuncien a justificar.

Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Potafocs Castellbisbal per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2021.

Acord per aprovar el Pla de desplegament per a l'estesa de fibra òptica fins a la llar (FTTH) a Castellbisbal.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la legalització de les obres d'enderroc de coberta en edifici existent entre mitgeres i construcció de nova coberta inclinada a dues aigües al carrer Major, número 52.

Acord per aprovar l'ordre de restauració de la realitat física alterada per un moviment de terres a la finca del paratge de Ca n'Albareda.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les obres d'ampliació de l'habitatge del passeig del Torrent, núm. 28 per no disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar la tercera i última pròrroga del contracte del servei de gestió del cementiri municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar expedient ordinari, plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de manteniment i assistència tècnica del sistema d'informació geogràfica municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte i devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de gestió i execució del programa de xarxa de mediació per al lloguer social i altres relacionats amb el departament d'habitatge.

Acord per aprovar inicialment el projecte per al desplaçament d'una bateria de contenidors de residus soterrada situada a l'avinguda Pau Casals entre els números 25 i 33.

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria de subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie per a l'adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública dfe Catalunya per a l'any 2022.

Assabentat del decret número 22/2022 dictat pel Lletrat de l'Administració de Justícia del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona que declara finalitzar el procediment ordinari 130/2021.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 05.04.2022 | 18:50