Mesa de contractació municipal

La Mesa de contractació municipal té les competències relatives en matèria de contractació reservades al Ple.

Membres

Presidenta: l'alcaldessa, Mª Dolors Conde Domínguez, o el/la regidor/a en qui delegui.
Vocals:

  • La secretària de la corporació, María José Fernández Ruiz, i com a suplent, la persona que legalment la substitueixi.
  • La interventora municipal, Elena Couto Andrés, i com a suplent, la persona que legalment la substitueixi.
  • El coordinador de Serveis Territorials (Contractació), i com a suplent, la persona que legalment la substitueixi.
  • El personal tècnic municipal especialista en la matèria objecte de la contractació, i com a suplent, la persona que legalment la substitueixi.

Secretari/a: un administratiu/va del departament que tramiti l'expedient.

Darrera actualització: 04.07.2023 | 11:50