Comissió Municipal de Comptes

Competències

Les legalment establertes i que es poden sintetitzar en examinar, estudiar i  informar els comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Votacions

Vot ponderat

Membres

President

Vocals:

Secretària:
La secretària general de l'Ajuntament, María José Fernández Ruiz, o el funcionari en qui delegui.

Interventora:
La interventora municipal o el funcionari en qui delegui.

A més, per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

Darrera actualització: 10.11.2021 | 13:28