Acta de la Junta de Govern Local del 14 d'abril de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 8 d'abril de 2022

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Escola Els Arenys per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació de Karate Shotokan Ryu Kase Ha Catalunya per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Club de Futbol Veterans Castellbisbal per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Club Patinatge Artístic Castellbisbal per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Escola Mare de Déu de Montserrat per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Escola Els Arenys en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat AMPA de l'Escola Els Arenys en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació parcial de la subvenció atorgada a l'entitat AMPA de l'Escola Municipal de Música Miquel Blanch i requerir el reintegrament de l'import que renuncien a justificar.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per un sol·licitant.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant.

Acord per aprovar l'informe de revisió del Sistema de Gestió per la direcció-planificació del Servei d'Arxiu i Gestió documental de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per un nou acord de col·laboració per a la formació pràctica de l'alumna de l'Institut Bernat El Ferrer de Molins de Rei a l'àrea de Servei Territorials per al període del 16.4.22 al 2.5.22.

Acord per aprovar la denegació de la llicència urbanística per a l'enderroc de l'edificació existent a la parcel·la, construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb garatge, moviments de terres, construcció de gual i connexió de clavegueram a la finca del carrer Fluvià, 14.

Acord per aprovar expedient ordinari, plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis dels edificis municipals.

Assabentat de la sentència número 13/04/2022 de 4.4.22, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.04.2022 | 18:45