Acta de la Junta de Govern Local de l'1 d'abril de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 25 de març de 2022

Acord per aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Castellbisbal i la llibreria "La Barretina" per a la venda de llibres editats pel Servei d'Arxiu i Gestió Documental

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament de lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per diversos sol·licitants

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció de nau industrial i adequació de parcel·la al carrer Radi, número 12

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc d'un forjat exterior per a la formació de terrassa adossada a unifamiliar en filera del carrer Pep Ventura, número 8A per haver estat expressament desautoritzada a l'expedient d'obres corresponent

Acord per aprovar l'ordre de retirada de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum instal·lada a l'habitatge del carrer Bonaigua, número 9 per haver estat expressament desautoritzada a l'expedient d'obres corresponent

Acord per aprovar expedient ordinari, plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació del subministrament de bosses compostables de 10 litres per fomentar la recollida selectiva de fracció orgànica de residus municipals a les llars de Castellbisbal

Acord per aprovar la imposició de dues penalitzacions al contractista del servei municipal de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis municipals per la comissió d'una falta molt greu i una falta greu en la prestació del contracte

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte i devolució de la garantia dipositada en el contracte de subministrament i instal·lació d'un sistema de sonorització per l'auditori d'Els Costals

Acord per aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2021

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 2 del vigent pressupost municipal corresponent a la incorporació de romanents de crèdit

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 12.04.2022 | 15:34