Acta de la Junta de Govern Local de l'11 de juny de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 4 de juny

Acord per aprvoar la ratificació del decret 2021/1481 de 4 de juny, que resol sol·licitar una subvenció al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel funcionament de les escoles de música de titularitat de les corporacions locals corresponent al curs 2019-2020.

Acord per aprovar la ratificació del decret 2021/1527, de 9 de juny, que resol concórrer en la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Acord per aprovar l'adhesió al conveni signat en data 18 de març de 2021 per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria de les entitats locals.

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal.

Acord per aprovar el conveni subvencional amb Molta Comèdia de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Escola Mare de Déu de Montserrat.

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Acord per aprovar les justificacions de les subvencions concedides al comerç, restauració i autònoms/ònomes amb centre de treball obert durant el 2020.

Acord per aprovar la petició d'actuacions a d'altres administracions i organismes públics que contribuirien a la millora de la qualitat de l'aire, d'acord amb el Pla supramunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire del Baix Llobregat 2019-2025.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte Lot 3 "Alarmes d'intrusió i CTTV" del contracte del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions dels edificis municipals de Castellbisbal.

Acord per aprovar la classificació de les ofertes presentades i considerar les millors ofertes qualitat-preu dels lots de la contractació dels serveis de gestió del Servei Local d'Habitatge.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de les obres de remodelació integral del pati infantil de l'Escola Mare de Déu de Montserrat.

Acord per aprovar expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació dels serveis d'assistència tècnica de coordinació i gestió qualificada del manteniment dels edificis municipals.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 15.07.2021 | 09:31