Acta de la Junta de Govern Local de l'11 de març de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 4 de març de 2022

Acord per aprovar la ratificació del decret número 2022/580, de 4 de març, que resol atorgar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, una subvenció directa d'emergència per a la campanya de suport a la població víctima del conflicte armat a Ucraïna.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal, presentada per un sol·licitant i aprovar el pagament.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal, presentada per dues sol·licitants i aprovar una nova prestació social.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Esplai Gatzara de Castellbisbal per a la programació d'educació en el lleure infantil durant l'any 2021.

Acord per requerir el reintegrament total de la subvenció atorgada a l'entitat Associació de Veïns del carrer Santa Rita durant l'any 2021 per la impossibilitat de realitzar les activitats previstes.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Club Boxeo Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Club Patí Castellbisbal per a la promoció, pràctica i activitats esportives desenvolupades durant l'any 2021.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació de Comerciants de Castellbisbal per a la dinamització comercial.

Acord per aprovar el pagament al Consell Comarcal de la quota de participació econòmica de foment de turisme per a l'any 2022.

Acord per considerar la existència de causa de modificació i/o necessitat d'aplicar el restabliment de l'equilibri econòmic financer i modificar el contracte de concessió de domini públic per a l'ús privatiu del restaurant-bar i botiga del Centre Cívic de Santeugini.

Acord per aprovar expedient ordinari, plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de cobertura fotogràfica de l'activitat municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de jardineria de l'Illa Esportiva de Castellbisbal.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte de serveis de treball socioeducatiu i preventiu amb adolescents i joves en medi obert.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal ambiental per a una activitat base per a vehicles de transport amb rentat de cisternes a la travessera de Ca n'Estapé, número 5-7.

Assabentat de la sentència número 49/2022 de data 21.02.22 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 18.03.2022 | 17:33