Acta de la Junta de Govern Local de l'11 de novembre de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 4 d'octubre de 2022.

Acord per aprovar l'atorgament dels ajuts/subvencions destinats al transport dels i de les joves per a la seva educació post obligatòria.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Fons Català de Cooperació al Desenvolupament destinada als projectes indicats corresponents a l'any 2019.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per al canvi d'ús de local comercial a habitatge al carrer Joan Maragall, núm. 1 local E.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció de nau industrial al carrer Travessera de Ca n'Esteper núm. 2-4.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a l'enderroc d'edificacions en estat ruïnós a la finca del paratge de Can Margarit del Pont.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística de parcel·lació de les finques situades al carrer Santa Rita núm. 13 i núm. 16.

Acord per aprovar definitivament el projecte constructiu per a la instal·lació d'un monument commemoratiu del cinquè aniversari del Referèndum de la Independència a la rotonda de l'1 d'octubre.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de podologia municipal ubicat al carrer Font del Cabrer núm. 18.

Acord per aprovar la liquidació definitiva i devolució de la garantia dipositada en el contracte del servei d'informació i dinamització juvenil.

Acord per aprovar expedient ordinari, Plecs de Prescripcions Tècniques i Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació de serveis veterinaris d'esterilització i identificació d'animals domèstics del Centre d'Atenció als Animals Domèstics municipal.

Acord per aprovar la liquidació del contracte i devolució de la garantia dipositada en el contracte de serveis per a la gestió del casal infantil municipal "El Mirador".

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal ambiental per a una activitat de fabricació de mobiliari de bany amb tractament de superfícies al carrer Òptica, núm. 8.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Castellbisbal per al finançament de les obres de reurbanització de diversos carrers del nucli antic al municipi de Castellbisbal, dins del programa d'actuacions de cohesió territorial (Pacte 2020-2023).

Donar compte de la Sentència núm. 3809/2022 de data 08.11.22 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Donar compte del Decret núm. 101/2022 de data 20.10.22 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2.

 

Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 16.11.2022 | 13:23