Acta de la Junta de Govern Local del 10 de febrer de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 3 de febrer de 2023.

Acord per acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental a l'Ajuntament de Castellbisbal per a la realització de la despesa derivada de la gestió del servei de transport adaptat de l'any 2021, dins del Contracte de Programa 2020-2023 del Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Acord per acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, per al foment de la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia, aprovació de les bases reguladores, així com la Resolució de 23 de setembre, de convocatòria de subvencions del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural de la Generalitat de Catalunya.

Acord per aprovar concórrer en la convocatòria del 2023 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, amb els projectes d'actuació dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2023.

Acord per acceptar l'ajut que ha distribuÏt l'AMTU en concepte de Pla de millores del servei de transport públic urbà anualitat 2021 i que transfereix l'Autoritat del Transport Metropolità.

Acord per aprovar la minuta del conveni que s'establirà entre l'Ajuntament de Castellbisbal i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per tal de regular el règim d'execució i finançament de les actuacions que es desenvolupen en el marc del Programa Referents d'Ocupació Juvenil.

Acord per aprovar els preus públics amb motiu de la inscripció al curs de conducció de carretons 2023, als efectes, forma i terminis establerts en la Llei 2/2004 de 5 de març, reguladora de les hisendes locals.

Acord per aprovar la concessió de la llicència urbanística sol·licitada pel senyor Pedro Francisco Alberich de Castro, en representació de FRANCISCO ALBERICH SA per l'enderroc d'un edifici de vestuaris i menjador, al carrer Ferro, núm. 6.

Acord per ratificar el Decret núm. 321 de data 07.02.2023 que acorda concórrer a la convocatòria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de subvencions en espècies per a l'atorgament de l'assistència tècnica per la redacció de memòries tècniques de cobertes bisolars en edificis i equipaments municipals, amb la sol·licitud de reacció de la memòria tècnica de la coberta biosolar per a l'edifici Els Costals.

 

Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 16.02.2023 | 07:42