Acta de la Junta de Govern Local del 11 de juliol de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 4 de juliol de 2023.

Acord per imposar al contractista Servicios y Desarrollos Marla SL, tres penalitzacions, una per la comissió d'una falta molt greu i dues altres per la comissió de dues faltes greus consistents en una deducció del 10% mes dues del 5% respectivament.

Acord per aprovar la segona pròrroga i última del contracte de serveis de treball socioeducatiu i preventiu amb adolescents i joves en medi obert amb la Fundació Pla Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai, per un període d'un any, de l'1.09.2023 i fins al 31.08.2024.

Acord per adjudicar la contractació del servei d'acompanyament a la salut mental i emocional del col·lectiu juvenil per als veïns del municipi de Castellbisbal "Escolta Jove" a Assistència i Gestió Integral FP, per una durada inicial del contracte, fins al 31.120.2023.

Acord per aprovar la convocatòria per a l'exercici 2023, mitjançant el procediment de convocatòria oberta de concurrència no competitiva, per a l'atorgament d'ajuts destinats als centres escolars públics de Castellbisbal, per ajudar a les famílies en l'adquisició de llibres, material de text i material escolar, pel curs 2023-2024. 

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l'entitat AMPA de l'Escola Bressol Municipal La Caseta de Castellbisbal, en concepte de les diferents activitats i projectes que l'entitat desenvolupa durant l'any 2022.

Acord par aprovar definitivament el Projecte executiu d'adecuació de l'edifici municipal entre el carrer Sant Joan i el carrer Sant Marc de Castellbisbal, redactat per UTE ISABEL BENNASSAR & CORINA DINDAREANU i encarregat per l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar concedir a Laboratorios Rubió SA, la llicència municipal ambiental per a una activitat de fabricació d'especialitats farmacèutiques al carrer Indústria, núm. 29.

Acord per aprovar la modificació, no substancial, de la llicència municipal per a una activitat de pintat i serigrafia de mostraris d'ungles de plàstic per a la indústria cosmètica, a les naus del carrer Indústria núm. 50 i 50 bis, del qual és titular la societat Color Display SL per a la incorporació d'una cabina de pintura.

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 17.07.2023 | 08:37