Acta de la Junta de Govern Local del 13 de febrer de 2024

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 13 de febrer de 2024.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 6 de febrer de 2024

2. Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència concedida per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant. Exp. 2021/17/TBA

3. Acord per aprovar l’acceptació dels ingressos rebuts de la Generalitat de Catalunya corresponents al finançament de les places de llars d’infants i escoles bressol. Exp. 2024/6/GS

4. Acord per aprovar l’ingrés en concepte de dividends dels exercicis 2021 i 2022 corresponents a les participacions socials de l’Ajuntament a l’empresa Aigües de Castellbisbal Empresa Mixta S.L. Exp. 2024/4/IW

5. Acord per aprovar expedient ordinari, Plecs de Prescripcions Tècniques i Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació d’un programari per a la gestió policial en un entorn SaaS. Exp. 2023/12/TAB

6. Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’entitat Potafocs de Castellbisbal, per a la programació d’activitats culturals durant l’any 2023. Exp. 2023/15/TBB

7. Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’entitat Associació de Propietaris de la urbanització Costablanca de Castellbisbal, per a la programació d’activitats culturals durant l’any 2023. Exp. 2023/30/TBB

8. Acord per aprovar l’acceptació de l’ingrés corresponent als ingressos generats durant el semestre d’hivern 2022 per l’impost sobre estades en establiments turístics. Exp. 2023/35/GS

9. Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al fons de prestació “ Programa específic de refugis climàtics. Equipaments 2030: responsables i educadors. Línia 2. Serveis i accions educadores que promoguin la participació, l'accessibilitat, la igualtat i la sostenibilitat (codi 23/X/335845)”. Exp. 2023/15/GS

10. Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al fons de prestació “Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials” (codi 22/Y/318238), en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. Exp. 2022/17/GS

10. Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’ocupació de Catalunya destinada a la contractació d’1 gestor/a de continguts digitals, en el marc de la convocatòria per l’any 2023 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional (SOC-FOMENT PRÀCTIQUES). Exp. 2023/50/GS

11. Acord per aprovar concórrer en la convocatòria del 2024 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2024-2027” amb els projectes d’actuació dels recursos següents inclosos en el Catàleg de serveis 2024. Exp. 2024/1/GS

12. Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a l’acció de suport consistent en el fons de prestació “Finançament dels serveis socials bàsics”, en el marc del Catàleg de Serveis 2022 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. Exp. 2022/16/GS

13. Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en el marc del finançament de les escoles bressol i llars d’infants municipals per cobrir part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies del tercer curs del primer cicle d’educació infantil I2. Exp. 2023/30/GS

14. Acord per aprovar classificar les proposicions presentades i considerar les millors ofertes relació qualitat-preu per a la contractació de serveis del centre de dia per a la gent gran “El Serral” i altres complementaris. Exp. 2023/20/TAD

15.  Acord per aprovar la modificació pressupostària núm. 1 del vigent pressupost 2024. Generació de crèdits. Exp. 2024/1/IC

Darrera actualització: 14.03.2024 | 10:53