Acta de la Junta de Govern Local del 13 de gener de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 5 de gener de 2023

Acord per aprovar establir l'ordre de les empreses licitadores del contracte de les obres d'implantació d'un carril bici entre els nuclis urbans de Castellbisbal i Can Costa, d'acord amb la puntuació per ordre decreixent.

Acord per aprovar l'expedient ordinari de contracte privat de serveis de creació i producció del Festival de les Arts NYS de Castellbisbal, mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb un pressupost de licitació de 36.300,00€ IVA inclòs.

Acord per aprovat la justificació de l'entitat Futbol Sala Castellbisbal per un import de 13.801,74€ en concepte de subvenció econòmica per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar el Conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Automòbil Club Potarojos Competició, que es transcriu en l'apartat tercer d'aquest acord.

Acord per aprovar incorporar la modificació no substancial canvi no substancial del vector aigües residuals de l'empresa AIRBOX SA a la llicència municipal ambiental 04AR015, per a una activitat de càrrega de recipients a pressió a la nau del carrer Indústria, núm. 72 d'aquest municipi, amb les condicions que fa constar el gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en data 03.11.2022.

Acord per aprovar la modificació i aprovació de nou la Memòria valorada de les obres corregida així com el Plec de clàusules administratives rectificat de les obres de millora i reparació de trams de voreres en el nucli urbà, urbanitzacions i polígons industrals de Castellbisbal 2022, sense que es modifiqui el pressupost de licitació.

Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 19.01.2023 | 09:16