Acta de la Junta de Govern Local del 16 de desembre de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de sessió ordinària del dia 25 de novembre i del dia 9 de desembre de 2022.

Acord per acceptar el fons de prestació "Conservació preventiva, restauració i documentació de les col·leccions dels museus locals" atorgada per la Diputació de Barcelona.

Acord per acceptar el fons de prestació "Conservació preventiva, restauració i tractament arxivístic dels fons documentals dels arxius municipals" atorgada per la Diputació de  Barcelona.

Acord per aprovar definitivament el projecte executiu de les obres d'implantació del carril bici entre els nuclis de Castellbisbal i Can Costa, elaborat per Assessoria d'Infraestructures i mobilitat.

Acord per ordenar l'enderroc a l'edificació auxiliar adossada a l'habitatge unifamiliar existent a l'avinguda La Palmera núm. 36 d'aquest municipi.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 amb l'Elenc Teatral de Castellbisbal.

Acord per acceptar la donació formalitzada el 2 de maig de 2022 per l'ingrés d'un conjunt de documents del Fons Unió Excursionista de Catalunya (UEC) de Castellbisbal.

Acord per ordenar un pagament corresponent al 50% de l'ajut atorgat, a Pol Bridgewater Mateu, en el marc de la Convocatòria 2021 de la VI Beca de recerca sobre Castellbisbal.

Acord per aprovar l'eliminació de la documentació custodiada a l'Arxiu Municipal.

Acord per atorgar dues beques destinades a finançar dos projectes d'investigació inèdits sobre la Vila i terme municipal de Castellbisbal en el marc de la convocatòria 2022 de la VII Beca de recerca sobre Castellbisbal convocada per l'Arxiu Municipal de Castellbisbal.

Acord per adjudicar la contractació de serveis de comunicació i gestió de xarxes socials de Cultura i Esports de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'empresa Sales Marketing Catalonia SL.

Acord per aprovar la tercera pròrroga de l'adhesió del municipi de Castellbisbal a l'Acord marc assegurances de responsabilitat civil patrimonial amb destinació a les entitats locals i del contracte basat en l'anterior Acord marc de la pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial amb l'empresa Zurich Insurance PLC.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 amb l'entitat Escola  Mare de Déu de Montserrat de Castellbisbal.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis de suport del maquinari i les llicències d'ús del programari del Firewall Palo-Alto amb l'empresa ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas SL.

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reparació i millora del gual inundable del torrent de Pegueres així com la redacció del projecte d'obres i direcció facultativa, presentat pel contractista de les obres, l'empresa Naturalea Conservació SL.

Acord per aprovar expedient ordinari per a la contractació de serveis de funcionament de l'auditori del centre cultural "Els Costals" de Castellbisbal, així com el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Acord per atorgar les beques als millors expedients de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior del curs 2021/2022, convocatòria de l'any 2022.

Acord per aprovar els preus públics amb motiu d'establir l'import de l'entrada als espectacles infantils de l'auditori d'Els Costals.

Acord per aprovar l'esmena del preu de l'immoble a adquirir per adjudicació directa a la finca situada al carrer Barcelona núm. 16, 2n 4a de Castellbisbal.

Acord per aprovar la signatura del document de formalització del contracte d'obligació de vendre i d'adquirir la finca situada al carrer Sant Francesc núm. 8, 1r 1a de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de l'entitat Club Bàsquet Castellbisbal de subvenció econòmica per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Club Korfbal Castellbisbal.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal.

Acord per aprovar la modificació de la persona representant de l'entitat Manos Unidas per a la signatura del conveni subvencional per a l'any 2022.

Acord per aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic d'urgència social per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal per a l'any 2023.

Acord per aprovar la justificació i finalització de l'ajut corresponent a la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per afrontar el pagament del lloguer d'habitatge a JFPV.

Acord per concedir la llicència urbanística 2021/47/OV a TRADILO INVERSIONES SL per a la construcció de conjunt industrial sense ús definit, al carrer Travessera de ca n'Esteper núm. 6 d'aquest municipi.

Acord per considerar que l'empresa Maquimpres Sa ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu en relació a la contractació del subministrament de les llicències de manteniment del programari fotoware i servei de suport preferent MPS.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Esplai Gatzara de Castellbisbal.

Acord per considerar la millor oferta relació qualitat-preu per a la contractació del servei de comerç i mercat a l'Àrea de Promoció Econòmica,la presentada per l'empresària individual Esther Balada Puig (GESTHERNA).

 

Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 25.05.2023 | 09:21