Acta de la Junta de Govern Local del 16 de setembre de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2022.

Acord per aprovar l'ordre de reintegrament de subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya per la baixa voluntària d'una persona contractada en el marc del Programa de Garantia Juvenil.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'Assemblea Comarcal de Creu Roja Espanyola del Baix Llobregat Centre per a l'any 2022 per dur a terme activitats de caràcter social i assistencial.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'Associació Gent Solidària de Castellbisbal per a l'any 2022 per dur a terme activitats de caràcter social i solidari.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'Assosiació Hipofam per a dur a terme activitats de caràcter social i solidari.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte de cooperació local descentralitzada "Resposta d'emergència COVID-19 a l'Índia".

Acord per aprovar la convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència no competitiva en el marc de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts al transport dels i de les joves per a la seva educació post-obligatòria.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant.

Acord per rectificar l'error material detectat en la graella informativa i en el punt segon en l'acord aprovat a la Junta de 12.08.22 relatiu a les prestacions de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer dels joves de Castellbisbal.

Acord per aprovar la regulació del sistema de gestió de document, transparència i arxiu respecte a la política d'adquisicions i ingressos a l'Arxiu Municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar denegar la sol·licitud de preus excepcional sol·licitada en el contracte de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic de Castellbisbal any 2020.

Acord per aprovar la liquidació definitiva i devolució de la garantia definitiva del contracte de les obres de reposició del mur de la trinxera de la línia ferroviària Papiol-Mollet confrontant amb el carrer Metal·lúrgia.

Acord per aprovar la segona i última pròrroga del contracte de serveis de manteniment general del complex esportiu "Illa Esportiva".

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, gual, connexió xarxa de clavegueram i enderroc d'edificació auxiliar al carrer Freser, núm. 45.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a l'enderroc de diverses parts d'una edificació, arranjament de cobertes i apuntalament al Passeig de la Masia, núm. 2.

Acord per aprovar inicialment el projecte constructiu per a la instal·lació d'un monument commemoratiu del cinquè aniversari del referèndum per a la independència a la rotonda de l'1 d'octubre.

Acord per aprovar la incorporació de la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per una activitat d'obtenció de primeres matèries plàstiques a partir de plàstics recuperats i fabricació de productes plàstics al carrer Electricitat, núm. 4. 

Acord per aprovar la incorporació de la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a l'activitat d'explotació ramadera bovina de cria i engreix, i equina a la finca de Can Puig.

Acord per aprovar la modificació pressupostària núm. 5 del vigent pressupost municipal. Transferències i generació de crèdits.

 

Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 26.09.2022 | 10:43