Acta de la Junta de Govern Local del 17 d'octubre de 2023

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 17 d'octubre de 2023.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 10 d'octubre de 2023

2. Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2023 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Institut Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter educatiu. Exp. 2023/58/TBB

3. Acord per aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència no competitiva per a la concessió d’ajuts al transport dels i de les joves per a la seva educació postobligaròria curs 2023/2024. Exp. 2023/9/TBA

4.  Acord per aprovar la rectificació de l’error material detectat en el punt del primer acord aprovat per Junta de Govern Local de 10.02.23, en relació als preus públics per al curs de conducció de carretons. Exp. 2023/2/ICB

5. Acord per aprovar desestimar les al·legacions formulades i denegar l’atorgament de llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer Ebre, núm. 1. Exp. 2022/55/OV

6. Acord per aprovar una pròrroga de sis mesos del termini d’inici de les obres d’enderroc al Passeig de la Masia, núm. 2. Exp. 2022/1/OE

7. Acord per aprovar incorporar la modificació no substancial de la llicència ambiental per a una activitat de fabricació de mobiliari de bany amb tractament de superfícies al carrer Òptica, núm. 8. Exp. 2023/21/AO

8. Acord per aprovar restar assabentat de la realització d’un tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica de Red Eléctrica de España SA al carrer Ferralla, núm. 26. Exp. 2023/21/MA

Darrera actualització: 14.03.2024 | 09:21