Acta de la Junta de Govern Local del 19 de desembre de 2023

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 19 de desembre de 2023.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de desembre de 2023

2. Acord per aprovar les modificacions dels convenis de col·laboració entre les oficines locals d’habitatge (OLH) i l’Agència Catalana de l’Habitatge per al període 2024- 2027, per al funcionament de l’Oficina local d’habitatge de Castellbisbal i del programa de mediació per al lloguer social i annexos. Exp. 2023/38/GS

3. Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2023 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’Associació Mans Unides per dur a terme activitats de caràcter solidari i humanitari. Exp. 2023/68/TBB

4.  Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquesta Ajuntament a l’entitat Club Esportiu Mindundis Team per a la programació d’activitats esportives durant l’any 2023. Exp. 2023/19/TBB

5.  Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquesta Ajuntament a l’entitat Colla Gegantera Castellbisbal per a la programació d’activitats culturals durant l’any 2023. Exp. 2023/6/TBB

6. Acord per aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la dinamització i desenvolupament del sector industrial durant l’any 2024. Exp. 2023/18/GDG

7. Acord per aprovar el conveni de col·laboració interadministratiu entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Castellbisbal en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social 2023-2025. Exp. 2023/17/GDG

8. Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció de set habitatges unifamiliars en filera a l’Avinguda Molins de Rei, núm. 36-48. Exp. 2022/23/OV

9. Acord per aprovar l’adjudicació del contracte del Lot 1 i Lot 2 de les obres de lluminàries a tecnologia LED del nucli urbà i urbanitzacions. Exp. 2023/3/TAG

10. Acord per aprovar l’adjudicació del contracte del servei de verificacions i inspeccions d’activitats comunicades per part d’una entitat d’inspecció i control habilitada. Exp. 2023/12/TAD

11. Acord per aprovar corregir l’errada comesa en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars de la licitació de la contractació dels serveis educatius infantils de primer cicle i serveis complementaris en l’escola bressol municipal La Caseta. Exp. 2023/22/TAD

12. Acord per aprovar la liquidació de la concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic del Bar-restaurant i botiga del Centre Cívic de Can Santeugini. Exp. 2020/1/GPG

13. Acord per aprovar la pròrroga i l’ampliació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Castellbisbal per a la prestació del servei de Centre de Dia. Exp. 2023/16/GDG

14. Acord per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellbisbal a l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de la policia local amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Exp. 2023/13/TAB

15. Acord per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellbisbal a l’acord marc pels serveis d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial a les entitats locals de Catalunya. Exp.. 2023/9/TAJ

Darrera actualització: 14.03.2024 | 10:06