Acta de la Junta de Govern Local del 19 de maig de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de maig de 2023.

Acord per aprovar concórrer en la convocatòria de subvencions en espècie de la Generalitat de Catalunya per fomentar el contacte entre lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l'any 2023.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Associació de Comerciants de Castellbisbal en concepte de programació de la dinamització del comerç local durant l'any 2022.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació de Propietaris de la urbanització Costablanca per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Hobby Garrafot de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar l'atorgament de Fons Català de Cooperació al Desenvolupament una pròrroga en el termini de justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament per als projectes subvencionats l'any 2021 fins al 21.12.23.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Fons Català de Cooperació per al projecte de cooperació local descentralitzada al desenvolupament als països del tercer món l'any 2021. "Projecte 3568 Aigües Compartides. Gestió rural comunitària per al maneig integral dels recursos hídrics al Trifinio centreamericà".

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Associació Impulsate en concepte d'activitats de caire social i solidari durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Escola Mare de Déu de Montserrat de Castellbisbal en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2022.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Escola Els Arenys per dur a terme activitats de caràcter educatiu.

Acord per aprovar desestimar la sol·licitud i considerar no atorgada per silenci administratiu la llicència urbanística per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Tramuntana, núm. 6.

Acord per aprovar desestimar el recurs de reposició presentat contra l'acord de Junta de Govern Local de data 09.09.22 que declara la ruïna urbanística dels habitatges de la parcel·la 47 del sector sud de Can Nicolau de Dalt.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal per espectacle públic i activitat recreativa musical extraordinària el dia 20.05.23 a la finca de Can Coromines.

Acord per aprovar la incorporació de la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a una activitat de fabricació i manteniment de contenidors cisterna, porta vehicle i carrosseries especials al carrer Ferralla, núm. 2. 

Acord per aprovar l'acceptació dels ajuts econòmics i materials del Catàleg de Serveis de l'any 2023 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" atorgats per la Diputació de Barcelona per diferents actuacions.

Acord per aprovar l'acceptació del recurs tècnic suport en continuïtat en protecció de dades (SCPD) per a la realització de l'actuació L1-Delegat de Protecció de Dades (DPD) en el marc de la convocatòria de catàleg 2021 del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Acord per aprovar la signatura del document de formalització del contracte de compravenda d'una finca urbana situada al carrer Font del Cabrer, 4- Can Margarit, 1 destinada en un futur a la construcció d'habitatge públic.

Acord per aprovar expedient de tramitació urgent, Plecs de Clàusules Administratives i Plecs de Prescripció de Tècniques per a la contractació dels serveis de manteniment preventiu, normatiu i part del correctiu de les instal·lacions tèrmiques dels edificis municipals.

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 25.05.2023 | 09:08