Acta de la Junta de Govern Local del 19 de novembre de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 12 de novembre de 2021

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al fons de prestació "Programa específic de resiliència local" en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género de la Administración General del Estado en concepte de Fondos del Estado contra la violencia de género para los ayuntamientos 2021

Acord per aprovar la renúncia al recurs econòmic "Arranjaments per habitatges a la Gent Gran" del Catàleg de serveis de l'any 2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona

Acord per aprovar la ratificació del Decret número 2021/2709, d'11 de novembre, que resol aprovar els ajuts/subvencions en termini de segona convocatòria destinats a l'adquisició de material escolar, sortides i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre escolar durant el curs 2021-2022

Acord per aprovar l'ampliació de l'ordre d'enderroc dictada en la sessió de 21.02.20 amb motiu de les obres d'ampliació d'edificació auxiliar i canvi de coberta efectuades a la parcel·la del carrer Rasos de Peguera, número 63

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc del mur de contenció de terres i la restauració al seu estat original del moviment de terres efectuades a la parcel·la número 32 del sector sud de Can Nicolau de Dalt sense disposar del títol habilitant oportú i no legalitzables

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la reforma de vestidors en planta baixa i nou menjador en planta primera a les naus del carrer Forja, núm 15-17

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per al canvi d'ús d'un local a habitatge al carrer Francesc Macià, número 23, baixos B

Acord per aprovar expedient ordinari, plec de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques del contracte privat de serveis de creació i producció del Festival de les Arts NYS de Castellbisbal

Acord per aprovar la liquidació de la indemnització per danys i perjudicis indemnitzables durant el període de suspensió del contracte amb motiu del Covid-19 del servei de gestió del casal infantil municipal El Mirador

Acord per aprovar rebutjar les ofertes presentades, classificar les ofertes restants i considerar la millor oferta relació qualitat-preu per a la contractació dels serveis d'impressió del material comunicatiu de l'Ajuntament de Castellbisbal

Acord per aprovar la segona pròrroga de l'adhesió a l'acord marc d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial amb destinació a les entitats locals

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte de serveis de manteniment general del complex esportiu Illa Esportiva

Precs i preguntes

Darrera actualització: 7.12.2021 | 14:49