Acta de la Junta de Govern Local del 2 de setembre de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 d'agost de 2022.

Acord per aprovar el Conveni subvencional i de col·laboració per l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat AMPA de l'Escola Municipal de Música Mirquel Blanch de Castellbisbal.

Acord per aprovar autoritzar a la societat AUTOCARES DANI MAR SL a prestar el servei de transport públic regular d'ús especial consistent en el transport escolar de les escoles Mare de Déu de Montserrat, Els Arenys i Benviure cap als sectors residencial de Can Santeugini, Costablanca, Can Nicolau de Dalt, Compte de Sert, Can Costa, Teresita i El Canyet, durant el curs escolar 2022/2023.

Acord per aprovar la concessió de la llicència urbanística sol·licitada pels senyors Miquel Roca Rodríguez i Yolanda Osorio López a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllar amb garatge, gual i connexió a clavegueram, a l'avinguda Roures, núm. 26.

Acord per desestimar les al·legacions presentades pel senyor Henry Giraldo Vargas, de data 04.02.2022, contra l'ordre d'enderroc de les obres de reforma interior de l'habitatge situat al carrer Ordal núm. 4. 

Acord per ordenar al senyor José Muñoz Martínez que ajusti les obres de reforma de l'habitatge de l'av. Taronger núm 34, a les condicions de la comunicació prèvia d'obres.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal d'activitat recreativa no permanent desmuntable al senyor Luis Bastos Pedro, amb motiu de la festa Major de la urbanització Can Santeugini, per la instal·lació d'atraccions de fira, al carrer Montjuic, 14, del dia 2 al 4 de setembre de 2022.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal d'activitat recreativa no permanent desmuntable a la societat FESTES INFANTILS MOBILPARC SL, amb motiu de la Festa Major de la urbanització Can Santeugini, per la instal·lació d'inflables al carrer Montjuic, 14, el dia 4 de setembre de 2022.

Acord per aprovar l'acceptació de la cessió gratuïta de "la instal·lació de fotovoltaiques en règim d'autoconsum a l'Escola Els Arenys de Castellbisbal", de la Diputació de Barcelona, dins de la convocatòria de confinançament pel Programa Operatiu FEDER Catalunya.


Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 22.09.2022 | 08:54