Acta de la Junta de Govern Local del 21 d'abril de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 14 d'abril de 2023.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Institut Escola Les Vinyes en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2022.

Acord per aprovar els preus públics del curs de carretons elevadors tipus preparadors de comandes.

Acord per aprovar la denegació de l'atorgament de llicència urbanística per a la construcció d'estesa aèria, pals de fibra i canalització soterrada per a la migració tecnològica a la fibra òptica de la xarxa de coure al paratge Turó de Salses.

Acord per aprovar la denegació de l'atorgament de llicència urbanística per a la construcció d'estesa aèria, pals de fibra i canalització soterrada per a la migració tecnològica a la fibra òptica de la xarxa de coure al sector nord de Can Nicolau de Dalt.

Acord per aprovar la denegació de l'atorgament de llicència urbanística per a la construcció d'estesa aèria, pals de fibra i canalització soterrada per a la migració tecnològica a la fibra òptica de la xarxa de coure al sector sud de Can Nicolau de Dalt.

Acord per aprovar, inicialment, el projecte de modificació puntual del Pla Especial Urbanística de l'edifici Casal Benviure.

Acord per aprovar ordenar solidàriament la restauració de la física alterada pel moviment de terres realitzat a la parcel·la del carrer Riutort, núm. 16 per no disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar ordenar solidàriament l'enderroc de les obres de reforma del local situat al carrer Joan Maragall, núm. 12 realitzades sense disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar ordenar la restauració de la realitat física alterada pel moviment de terres realitzat a la finca situada a l'alçada de km. 5 de la carretera C-243c per no disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar desestimar el recurs de reposició i confirmar l'ordre d'enderroc de les obres de construcció d'edificació auxiliar a la parcel·la de l'Avinguda Roures, núm. 43 dictada en data 22.04.22.

Acord per aprovar la quantitat rebuda de la Junta de Compensació del polígon Sant Vicenç en concepte de romanent de la liquidació per la seva dissolució.

Acord per aprovar el conveni entre el Departament de Territori de la Generalitat, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, l'Ajuntament de Castellbisbal i l'empresa Transports Generals d'Olesa per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca exercici 2023.

Acord per aprovar el conveni entre el Departament de Territori de la Generalitat, l'Autoritat de Transport Metropolità, l'Ajuntament de Rubí, l'Ajuntament de Castellbisbal i l'empresa Transports Generals d'Olesa per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre els polígons industrials de Rubí i de Castellbisbal exercici 2023.

Acord per aprovar declarar excloses de la licitació a dues empreses i adjudicar el contracte del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis i dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i ailants en les urbanitzacions i nuclis habilitats de Castellbisbal.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte del servei d'execució del programa local de prevenció de drogodependències del municipi de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'adjudicació del servei de manteniment preventiu, normatiu i part de correctius de les instal·lacions dels edificis municipals.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de les obres de millora i reparació de trams de voreres en el nucli urbà, urbanitzacions i polígons de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte dels serveis d'informació i atenció a la Dona de Castellbisbal.

Acord per aprovar la concessió de revisió de la llicència ambiental d'una activitat de transformació de productes plàstics acabats a l'Avinguda Can Campanyà, 12bis-14.

Acord per aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació urbanística en sòl urbà no consolidat anomenat PAU 02 "Balcó de l'Ermita".

Acord per aprovar expedient ordinari, Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació del servei específic "Escolta Jove 2023".

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.04.2023 | 09:25