Acta de la Junta de Govern Local del 21 de novembre de 2023

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 21 de novembre de 2023.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 14 de novembre de 2023

2.  Acord per aprovar els preus públics amb motiu de la inscripció al curs de monitor/es de lleure infantil i juvenil. Exp. 2023/10/ICB

3. Acord per aprovar rectificar l’error material existent al punt tercer de l’acord de Junta de Govern Local de 07.11.23 relatiu a l’aprovació dels preus públics per l’exercici 2024. Exp. 2023/8/ICB

4.  Acord per aprovar l’atorgament de les subvencions destinades a projectes de cooperació i desenvolupament en règim de concurrència competitiva per a entitats privades sense ànim de lucre per a l’any 2023. Exp. 2023/1/TBA

5. Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2023 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’Associació Impulsate per dur a terme activitats de caràcter social i solidari. Exp. 2023/66/TBB

6. Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquesta Ajuntament a l’entitat Associació Juvenil Tractor Trànsit Sound System de Castellbisbal per a la programació d’activitats juvenils durant l’any 2023. Exp. 2023/46/TBB

7. Acord per aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres del projecte executiu de millora i adequació d’usos al Parc de l’Ermita de Castellbisbal. Exp. 2020/12/GDG

8. Acord per aprovar la modificació del projecte de reforma del bar de la piscina d’estiu de l’Illa Esportiva. Exp. 2022/7/OD

9. Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per al canvi d’ús de local comercial a habitatge al carrer Països Catalans, núm. 18 baixos. Exp. 2022/14/OV

10. Acord per aprovar expedient ordinari i Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació de les obres d’adequació de les gateres municipals de Castellbisbal. Exp. 2023/1/TAG

11. Acord per aprovar expedient ordinari i Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació de les obres de reforma del bar de la piscina d’estiu de l’llla Esportiva. Exp. 2023/5/TAG

12.  Acord per aprovar desestimar el recurs de reposició formulat contra l’acord de denegació de l’atorgament de la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a una activitat d’estació base de transport de mercaderies amb rentatge interior de cisternes a la Travessera de Ca N’Esteper, núm. 5-7. Exp. 2023/5/AO

13.  Acord per aprovar l’adjudicació la contractació de la renovació de la subscripció al servei de llicències de correu electrònic corporatiu O365 de Microsoft per l’Ajuntament de Castellbisbal. Exp. 2023/10/TAB

Darrera actualització: 14.03.2024 | 09:47