Acta de la Junta de Govern Local del 22 d'abril de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 14 d'abril de 2022

Acord per aprovar la ratificació del decret número 2022/988, de 12 d'abril, que resol concórrer en la convocatòria per a l'exercici 2022 de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals de l'Agència de Residus de Catalunya.

Acord per aprovar concórrer en la convocatòria del 2022 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" per a diferents projectes d'actuació dels recursos inclosos en el Catàleg de Serveis.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació de Veïns del carrer de Santa Rita de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Aula d'Extensió Universitària de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar l'atorgament de les subvencions per a beques als millors treballs de recerca de batxillerat de l'any 2022.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les obres de construcció d'una edificació auxiliar a la parcel·la de l'av. Roures, número 43 per no disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les obres de pavimentació de patis exteriors i de connexió de clavegueram a la xarxa general a la parcel·la del pg. Nostra Senyora de Montserrat, núm. 1, per no disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar l'ordre de retirada de la caseta prefabricada instal·lada al pati de la parcel·la del carrer Cirerer, núm. 3, per no disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de l'edificació d'ús indeterminat existent a la parcel·la 49A del sector sud de Can Nicolau de Dalt per no disposar de l'oportú títol habilitant i no susceptible de legalització.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc dels actes d'edificació, moviments de terres i tancament a la parcel·la 12 del sector sud de Can Nicolau de Dalt per no disposar de l'oportú títol habilitant i no susceptibles de legalització.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la constricció d'una nova sala de compressors a la nau del carrer Ferralla, número 11-17.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte Lot 2 "Serveis de migració" del contracte del subministrament i migració d'un sistema de correu electrònic en el núvol de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'acceptació de la bestreta per a 2021 del retorn del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 2.05.2022 | 18:45