Acta de la Junta de Govern Local del 22 de juny de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació  de la participació en la concessió de subvencions a projectes singulars d’entitat locals en el marc del Programa operatiu FEDER 2014-2020

Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a Diables de Castellbisbal

Aprovació del conveni subvencional amb l'AMPA Escola Els Arenys

Liquidació definitiva del contracte pel servei de manteniment de les instal·lacions de central receptora d’alarmes d’intrusió i circuit tancat de televisió CTTV, central receptora d’alarmes d’incendis i equips d’extinció d’incendis

Aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis de distribució del butlletí municipal

Consideració de l’empresa que ha presentat millor oferta relació qualitat-preu en relació amb el contracte d'instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal.

Concessió de llicència  urbanística pel canvi d’ús d’edifici sense ús a habitatge unifamiliar entre mitgeres i gual

Correcció de l’error material comès a l’acord de Junta de Govern de 23/05/2018 per la correcta identificació de dos càrrecs valor per donar de baixa

Desestimació del recurs de reposició interposat contra ordre d’enderroc d’obres

Acord d’aprovació de la liquidació corresponent al servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Barcelona-Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Castellbisbal i l’empresa Autos Castellbisbal, SA per la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Castellbisbal pel 2018

Acord d’aprovació de restar assabentats dels acords adoptats per la Comissió de Protecció Civil en la sessió celebrada el dia 06/06/2018

Acord d’aprovació de la llicència urbanística 2017/3/OE, sol·licitada per l’enderroc parcial d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres

Aprovació del conveni subvencional amb el Casal Cultural i Recreatiu

Adjudicació dels contractes de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions dels edificis municipals de Castellbisbal

Aprovació de la certificació núm. 4 i última de les obres de rehabilitació de la coberta del Museu de la Pagesia

Assabentat de la sentència núm. 415 de 4 de maig de 2018 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Primera

Assabentat del desistiment de la part demandant en el Procediment ordinari 695/2017-F del Jutjat del Social núm. 9 de Barcelona

Assabentat de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el recurs núm. 327/2017 D

 

Darrera actualització: 3.07.2018 | 09:50