Acta de la Junta de Govern Local del 23 de gener de 2024

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 23 de gener de 2024.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de gener de 2024

2.  Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència concedida per aquest Ajuntament per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant. Exp. 2022/12/TBA

3. Acord per aprovar els preus públics per a la inscripció al curs grua pont. Exp. 2024/3/ICB

4. Acord per aprovar la liquidació del retorn del cànon de residus per a l’exercici 2022. Exp. 2022/2/SEA

5.  Acord per aprovar l’acceptació de la bestreta per a l’any 2023 corresponent a l’Ajuntament de l’impost cedit sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats., la incineració i la coincineració. Exp. 2023/3/SEA

6. Acord per aprovar la dissolució de la Junta de Compensació del PAU 05 Can Pedrerolt de Baix. Exp. 2024/1/PB

7. Acord per aprovar l’adjudicació del contracte del servei per a l’execució d’una campanya d’informació i sensibilització ambiental per millorar la recollida selectiva de de les diferents fraccions de residus municipals entre la ciutadania. Exp. 2023/18/TAD

8. Acord per aprovar l’adhesió al Pla “Xarxa de Governs Locals 2024-207” i concórrer en la convocatòria de l’any 2024 amb diferents projectes d’actuació inclosos en el Catàleg de Serveis per a l’àrea de Promoció Econòmica. Exp. 2024/1/GS

9. Donar compte del Decret núm. 2024/126 de data 18.01.24 que resol aprovar la concessió de llicència municipal d’activitat recreativa no permanent desmuntable, amb motiu de la Festa Major de Sant Vicenç per a la seva ratificació. Exp. 2024/2/AA

10. Donar compte de la interlocutòria número 364/2023 de data 29.12.23 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona. Exp. 2015/000003/JC

Darrera actualització: 14.03.2024 | 10:38