Acta de la Junta de Govern Local del 24 de desembre de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 17 de desembre de 2021.

Acord per aprovar la ratificació del decret número 2021/3803, de 20 de desembre, que resol rectificar l'error de fet detectat en el punt vuitè del Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques de l'expedient de contractació d'un habitatge o més destinats al departament de Serveis Socials.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Associació Puntaires de Castellbisbal per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2021 i requerir el reintegrament de l'import que ha renunciat a justificar.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Associació ImpulsaT per dur a terme activitats de caràcter social i solidari durant l'any 2019.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja Espanyola del Baix Llobregat per dur a terme activitats de caràcter social i assistencial.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament i l'Associació ImpulsaT per a la cura de nens amb dèficit de merosina.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Club Korfbal Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar l'atorgament dels ajuts destinats a l'adquisició de llibres, material de text i material escolar del curs 2021-2022.

Acord per aprovar l'atorgament de la beca destinada a finançar un projecte d'investigació inèdit sobre la vila i terme municipal de Castellbisbal (IV Beca de recerca sobre Castellbisbal convocada per l'Arxiu Municipal).

Acord per aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per al desenvolupament de la xarxa itinerant per a la dinamització de l'ocupació i el comerç durant l'any 2022.

Acord per aprovar inicialment el projecte d'adequació de les gateres municipals.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per moviments de terra, pavimentació i instal·lació de mòduls prefabricats a la parcel·la del carrer Cobalt.

Acord per aprovar inadmetre a tràmit el recurs de reposició formulat contra denegació de llicència urbanística per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, garatge, piscina i connexió a la xarxa de clavegueram al carrer Segre, núm. 13.

Acord per aprovar desestimar recurs de reposició, desestimar al·legacions i retrotreure l'expedient i requerir la sol·licitud de llicència urbanística per legalitzar la instal·lació de dos contenidors ancorats a terra sobre bases de formigó a la finca del paratge Turó de Salses.

Acord per aprovar ordenar l'enderroc de la total edificació existent a la finca rústica de Can Margarit del Pont i la restauració de la realitat física alterada.

Acord per aprovar l'expedient ordinari, el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives per a la contractació d'un nou sistema de gestió de bases de dades Oracle, nucli principal de l'entorn operatiu i de sistemes informàtics.

Acord per aprovar expedient ordinari i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres per a l'adequació de les gateres municipals de Castellbisbal.

Acord per aprovar estimar i desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament el projecte constructiu de sanejament i depuració de les urbanitzacions de Can Santeugini, Costablanca, Ca n'Oliveró i Colònia del Carme al terme municipal de Castellbisbal, elaborat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 10 del vigent pressupost municipal.

Precs i preguntes

Darrera actualització: 7.01.2022 | 13:57