Acta de la Junta de Govern Local del 24 d'octubre de 2023

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 24 d'octubre de 2023.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 17 d'octubre de 2023

2.  Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2023 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Molta Comèdia per dur a terme activitats de caràcter cultural. Exp. 2023/39/TBB

3. Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2023 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal (La Xarxa) per dur a terme activitats de caràcter cultural. Exp. 2023/63/TBB

4.  Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2023 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat AMPA de l’Institut Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter educatiu. Exp. 2023/57/TBB

5. Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2023 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Societat de Caçadors de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter esportiu. Exp. 2023/67/TBB

6. Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club Boxeo Castellbisbal en concepte de subvenció econòmica per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l’any 2023. Exp. 2023/21/TBB

7. Acord per aprovar denegar la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal per no complir els requisits establerts a les bases. Exp. 2022/12/TBA

8. Aprovar definitivament la memòria tècnica per a la substitució de les lluminàries de tecnologia VSAP a tecnologia LED al nucli urbà i les urbanitzacions de Castellbisbal. Exp. 2023/6/OB

9.  Acord per aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis habitats de Castellbisbal. Exp. 2022/14/TAD

10. Acord per rebutjar l’oferta i declarar deserta la licitació per a la contractació de les obres de reforma integral del bar de la piscina d’estiu de l’Illa Esportiva Municipal. Exp. 2022/6/TAG

11. Acord per aprovar l’adjudicació del contracte del servei de gestió del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD). Exp. 2023/5/TAD

12. Acord per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellbisbal a l’acord marc de subministrament d’uniformitat de la policia local amb destinació a les entitats locals de Catalunya i la contractació del subministrament de vestuari de la Policia Local de Castellbisbal. Exp. 2023/9/TAB

13. Acord per aprovar l’autorització per prestar el servei de transport públic regular d’ús especial consistent en el transport escolar de les escoles Mare de Déu de Montserrat, Els Arenys i Benviure cap als sectors residencials durant el curs escolar 2023-2024. Exp. 2023/22/ST

14. Acord per aprovar expedient ordinari, Plecs Clàusules Administratives Particulars i els Plecs de Prescripcions Tècniques per a la contractació de serveis de manteniment de programari, suport d’actualitzacions, assistència tècnica i altres serveis professionals de la solució informàtica –Suite Firmadoc- (aplicacions Firmadoc signatura en Comptabilitat, Firmadoc BPM, Firmadoc Mobile, Accede RES, Accede PMH i Portal) de l’Ajuntament de Castellbisbal. Exp. 2023/15/TAD

Darrera actualització: 14.03.2024 | 09:26