Acta de la Junta de Govern Local del 26 de maig de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de maig de 2023.

Acord per aprovar concórrer en la convocatòria del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" de la Diputació de Barcelona per al projecte d'actuació "Procés selectiu tècnic de Protecció Civil".

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini en concepte de programació d'activitats culturals durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Casa de Andalucía en concepte de programació d'activitats culturals durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Molta Comèdia de Castellbisbal en concepte de programació d'activitats culturals durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Elenc Teatral en concepte de programació d'activitats culturals durant l'any 2022.

Acord per aprovar el Conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini, en concepte de subvenció per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2023.

Acord per aprovar l'atorgament de les subvencions per beques als millors treballs de recerca de batxillerat any 2023.

Acord per aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, en el marc de les bases reguladores per a l'atorgament de beques als millors expedients de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior per a l'any 2023.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Gent Gran de l'Espai de la Plaça en concepte de programació d'activitats desenvolupades durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Castellbisbal Agrupació de Dones Actives (CADA) en concepte de programació d'activitats desenvolupades durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Creu Roja Baix Llobregat Centre en concepte de programació d'activitats desenvolupades durant l'any 2022.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Penya Blaugrana Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Club Tennis Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació Esportiva Potarojos per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Club Patí Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar l'informe de gestió del Servei d'Arxiu i Gestió Documental (Memòria 2022 i planificació 2023).

Acord per aprovar desestimar el recurs de reposició presentat contra l'acord de Junta de Govern Local de data 06.09.19 que ordena l'enderroc de les obres de reforma de la tanca de la parcel·la del carrer Besós, núm. 19 i la restauració de la tanca al seu estat original.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les construccions auxiliars situades a les instal·lacions del carrer Indústria, núm. 8-12 per no disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar estimar el recurs de reposició presentat contra l'acord de Junta de Govern Local de data 12.05.23 que ordena l'anul·lació de la porta d'accés a la zona verda posterior de la parcel·la situada al carrer Anoia, núm. 10.

Acord per aprovar formular al·legacions al projecte del Pla Director Urbanístic Metropolità aprovat inicialment pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Acord per aprovar la liquidació corresponent al servei regular interurbà de transport de viatges per carretera Barcelona-Castellbisbal corresponent a l'any 2022.

Acord per aprovar la certificació tercera i última de les obres de remodelació i millora de l'àrea de jocs infantils de la pl. Lluís Companys.

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma dels vestidors de l'Escola Els Arenys.

Acord per aprovar l'assabentat de la realització d'un tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica situada al carrer Ferralla, núm. 26.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis de gestió de la Deixalleria Municipal de Castellbisbal i d'altres serveis relacionats de l'1.04.2023 fins al 21.09.2023.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD) de Castellbisbal de l'01.05.23 fins al 30.09.23.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, pel projecte "Arxiu digital de Castellbisbal: catàleg en línia i difusió del fons documental en obert a Internet (Fase 2).

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte dels serveis veterinaris i d'esterilització i identificació d'animals domèstics del Centre d'Atenció als Animals Domèstics municipal (CAAD).

Acord per aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Castellbisbal i l'empresa Transportes Generales de Olesa SAU, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Castellbisbal per a l'exercici 2023.

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 01.06.2023 | 13:24