Acta de la Junta de Govern Local del 28 d'abril de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 d'abril de 2023.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció pel projecte "Inventari i documentació del Museu de la Pagesia. Tercera fase" en règim de concurrència competitiva, per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per l'any 2023.

Acord per aprovar els tres projectes tècnics a desenvolupar en el marc dels fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" en el marc del catàleg de serveis de l'any 2023 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023".

Acord per aprovar la renúncia a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al recurs consistent en el fons de prestació "Prevenció d'incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica" inclòs en el catàleg de serveis de l'any 2023 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023".

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concediida per aquest Ajuntament a l'entitat Associació de veÏns de Santa Teresita de Castellbisbal, en concepte de subvenció per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2022.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Colla Sardanista Marinada de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació Cultural Capbreu per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Fundació Privada Museu del Tractor per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Potafocs de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació de Veïns de Santa Teresita per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar la justificació parcial de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l'entitat AMPA de l'Escola Els Arenys de Castellbisbal, en concepte de les diferents activitats i projectes que l'entitat desenvolupa durant l'any 2022.

Acord  per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l'entitat MANOS UNIDAS, en concepte de subvenció econòmica pel projecte "Acceso al agua potable, al saneamiento y la seguridad alimentaria en la región de las sabanes, Togo", Projecte de l'any 2021.

Acord per aprovar l'última justificació realitzada per la sol·licitant, corresponent a la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència, per afrontar el pagament del lloguer de l'habitatge que constitueix la seva residència habitual i permanent.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l'entitat Unió Esportiva Castellbisbal, en concepte de subvenció econòmica per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l'entitat Escola Els Arenys, en concepte de subvenció econòmica per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l'entitat Societat de Caçadors de Castellbisbal, en concepte de subvenció econòmica per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l'entitat Associació de Karate Shotokan Ryu Kase Ha Catalunya, en concepte de subvenció econòmica per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l'entitat Escola Mare de Déu de Montserrat, en concepte de subvenció econòmica per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l'entitat Automòbil club Potarojos Competició, per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció d'un habitatge unifamiliar a l'Avinguda Molins de Rei, núm. 95.

Acord per aprovar inicialment el projecte executiu d'adequació de l'ediifici municipal entre el carrer Sant Joan i el carrer Sant Marc.

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d'implantació d'un carril bici entre els nuclis urbans de Castellbisbal i Can Costa.

Acord per aprovar la incorporació de la modificació no substancial de la llicència municipal per una activitat de fabricació de pintures a la parcel·la del carrer Estàtica, núm. 3. 

Acord per aprovar la denegació de la llicència municipal d'activitat recreativa desmuntable per a la instal·lació d'un circ a la Pl. Folch i Torres durant els dies 5 i 7 de maig.

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 11.05.2023 | 09:24