Acta de la Junta de Govern Local del 29 d'agost de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 d'agost de 2023.

Acord per aprovar el projecte curricular i el projecte educatiu de centre de l'Escola Municipal de Música Miquel Blanch de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de les subvencions atorgades per l'Ajuntament a l'entitat Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per diferents projectes d'entitat durant la convocatòria de l'any 2020.

Acord per aprovar desestimar el recurs de reposició i confirmar l'acord de denegació de llicència urbanística per a la legalització de tres marquesines sobre els molls de càrrega al carrer Retorn, núm. 2-4 dictada per acord de Junta de Govern Local de data 19.12.2018.

Acord per aprovar, inicialment, la modificació del contracte del lot 1 corresponent a "Disseny gràfic del material comunicatiu de les activitats municipals ordinàries" dels serveis de disseny gràfic del material comunicatiu de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'expedient ordinari, Plec de Prescripcions Tècniques i Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació del subministrament temporal mitjançant arrendament de dos vehicles elèctrics tipus turisme i compartits entre els serveis municipals i la ciutadania.

Acord per aprovar la pròrroga de l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'acord marc pel subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya de l'Associació Catalana de Municipis.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal d'activitat recreativa no permanent desmuntable per a la instal·lació d'atraccions de fira els dies 2 i 3 de setembre amb motiu de la Festa Major de la urbanització Can Santeugini.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal d'activitat recreativa no permanent desmuntable per a la instal·lació d'inflables el dia 3 de setembre amb motiu de la Festa Major de la urbanització Can Santeugini.

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 8.09.2023 | 10:18