Acta de la Junta de Govern Local del 3 de març de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de febrer de 2023.

Acord per aprovar renunciar a tres activitats del recurs Ciutats educadores: aprenentatge competencial a l'entorn de l'escola atorgades en el marc del Catàleg de Serveis 2022 del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a l'acció de suport consistent en el fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació".

Acord per aprovar l'aplicació de l'increment de l'IPC de 2022 en les quanties màximes mensuals i anuals que estableixen els annexos 1 i 5 del Reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'atorgament i denegació dels ajuts/subvencions destinats al transport dels i de les joves per a la seva educació post obligatòria.

Acord per aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a l'atorgament de subvencions per a projectes de cooperació i desenvolupament destinades a entitats privades sense ànim de lucre.

Acord per aprovar l'atorgament d'una subvenció al Fons català de Cooperació al Desenvolupament destinada al procés de reconstrucció i suport a la població damnificada dels terratrèmols de Turquia, Síria i Kurdistan.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació de Protecció Civil de Castellbisbal en concepte d'activitats en matèria de protecció civil de l'any 2022.

Acord per aprovar la sol·licitud d'alta al servei de Seu Electrònica del Consorci AOC.

Acord per aprovar desestimar les al·legacions i denegar l'atorgament de llicència rubanística per al canvi d'ús i ampliació d'edificació existent per convertir en habitatge unifamiliar aïllat al carrer Ordal, núm. 4.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a l'adequació de nau industrial al carrer Circumval·lació núm. 4.

Acord per aprovar l'ordre de retirada del rètol existent a la façana de la nau del carrer de la Farga, núm. 13 per no disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística de parcel·lació de les finques del carrer Pirineu núm. 34 i núm. 35 (finca registral 5288).

Acord per aprovar l'autorització per realitzar un tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica de Edistribución Redes Digitales SL situada al carrer Ferralla, núm. 26.

Acord per aprovar concertar l'arrendament dels espais denominats Sales Parroquials, Teatret i Pati de l'Esbarjo de l'Església Parroquial Sant Vicenç, per tal de celebrar diferents actes i activitats culturals municipals.

Acord per aprovar la col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellbisbal relatiu a les obres de la memòria valorada "Millores de Seguretat Viària als accessos de les rotondes dels pk 2+200 i 3+800 de la carretera B-150".

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de funcionament de l'auditori "Els Costals".

 

Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 08.03.2023 | 14:22