Acta de la Junta de Govern Local del 31 d'octubre de 2023

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 31 d'octubre de 2023.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2023

2.  Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2023 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’Assemblea Comarcal de Creu Roja Espanyola al Baix Llobregat Centre per dur a terme activitats de caràcter social i assistencial. Exp. 2023/47/TBB

3. Acord per aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Castellbisbal per l’assumpció de part de les quotes del preu públic del servei de transport escolar no obligatori en el marc de la Campanya de Suport a l’Estudiant 2023-2024. Exp. 2023/34/TBB

4.  Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per l’Ajuntament a l’entitat Associació Impulsate en concepte d’activitats de caire social i solidari desenvolupades durant l’any 2022. Exp. 2022/74/TBB

5.  Acord per aprovar l’obertura comercial de dos dies festius addicionals per a l’any 2024. Exp. 2023/1/UDB

6. Acord per aprovar expedient ordinari, Plecs de Prescripcions Tècniques i Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a contractar els serveis de realització d’una campanya d’informació i sensibilització ambiental per millorar la recollida selectiva de residus. Exp. Exp. 2023/18/TAD

7. Acord per aprovar expedient ordinari, Plecs de Prescripcions Tècniques i Plecs de Clàusules Administratives per contractar el servei per a la realització a Castellbisbal de verificacions i inspeccions d’activitats comunicades per part d’una entitat d’inspecció i control habilitada. Exp. 2023/12/TAD

8. Acord per aprovar l’adjudicació del contracte del servei del projecte de coeducació, educació emocional i suport a la convivència en els centres educatius de Castellbisbal. Exp. 2023/8/TAD

9.  Acord per aprovar la llicència municipal d’activitat recreativa no permanent desmuntable per instal·lar una atracció fira inflable a la Pl. Folch i Torres el dia 31.10.23 amb motiu de celebració de la “Castanyada Jove”. Exp. 2023/24/AA

10. Donar compte del Decret núm. 2023/2621 de data 23.10.23, que resol comparèixer en el judici ràpid 58/2023-S, danys vidres de l’equipament municipal Centre Cívic de Can Santeugini. Exp. 2023/2/JCB

Darrera actualització: 14.03.2024 | 09:33