Ordenança de les prestacions patrimonials públiques no tributàries aplicables a la prestació del servei municipal de clavegueram de Castellbisbal

Dimecres, 14 de febrer de 2024 a les 00:00

La present Ordenança regula la tarifa per la prestació del servei públic municipal de clavegueram, en la mesura que tinguin la condició de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari d’acord amb el previst en l’article 20.6 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Així mateix, la present Ordenança també té per objecte recollir els altres drets econòmics per la prestació d’altres activitats connexes prestades en relació a l’esmentat servei de clavegueram, en la mesura que tinguin la condició de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari d’acord amb el previst en l’anteriorment referit apartat sisè de l’article 20 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Amb l’aprovació d’aquesta Ordenança s’estableix en el terme municipal de Castellbisbal la prestació patrimonial de caràcter públic coactiu i no tributari a fi de retribuir la prestació del servei municipal de clavegueram de recepció obligatòria segons el Reglament aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 27 de setembre de 2010 (BOPB de 18.11.2010).

  • Aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 04.12.2023 (BOPB 13.02.2024)
Darrera actualització: 14.02.2024 | 19:49