Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Dilluns, 1 de gener de 2024 a les 12:00

Ordenança fiscal número 2

Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Ordenança aprovada durant el ple del 30 d’octubre de 2023.

En vigor des de l'1 de gener de 2024.

  • Aquesta ordenança fiscal continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.
Darrera actualització: 31.01.2024 | 08:42