Reglament de la Recollida dels Residus

Dijous, 31 d’agost de 2023

Reglament Municipal regulador de la Recollida dels Residus Municipals de Castellbisbal

Aprovat definitivament per l'Ajuntament Ple en sessió de data 31.07.2023

Publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1.09.2023

Darrera actualització: 1.09.2023 | 12:00