Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 11:45

Ordenança fiscal número 5

Reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança aprovada durant el ple del 31 d’octubre de 2022.

En vigor des de l'1 de gener de 2023.

  • Aquesta ordenança fiscal continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Darrera actualització: 07.02.2023 | 14:52