Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Dilluns, 1 de gener de 2024

Ordenança fiscal número 5

Reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança aprovada durant el ple del 30 d’octubre de 2023.

En vigor des de l'1 de gener de 2024.

  • Aquesta ordenança fiscal continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Darrera actualització: 31.01.2024 | 08:47