Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 12:05

Ordenança fiscal número 1

Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Ordenança aprovada durant el ple del 31 d’octubre de 2022.

En vigor des de l'1 de gener de 2023.

  • A excepció del recàrrec sobre l'impost dels béns immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, que entra en vigor el dia 31 de desembre de 2022.

Aquesta ordenança continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Darrera actualització: 07.02.2023 | 14:46