Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Dilluns, 1 de gener de 2024

Ordenança fiscal número 6

Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Ordenança aprovada durant el ple del 30 d’octubre de 2023.

En vigor des de l'1 de gener de 2024.

  • La present Ordenança fiscal regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Darrera actualització: 31.01.2024 | 08:54