Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 11:55

Ordenança fiscal número 3

Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança aprovada durant el ple del 31 d’octubre de 2022.

En vigor des de l'1 de gener de 2023.

  • Aquesta Ordenança fiscal  continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles nomodificats restaran vigents.
Darrera actualització: 07.02.2023 | 14:44