Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 11:50

Ordenança fiscal número 4

Reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança aprovada durant el ple del 31 d’octubre de 2022.

En vigor des de l'1 de gener de 2023.

  • Aquesta ordenança continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Darrera actualització: 08.02.2023 | 09:53