Àrea Metropolitana de Barcelona. Informació del tribut metropolità

Què és el Tribut Metropolità?

El tribut metropolità (TM) constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya per tal de finançar els serveis prestats en el territori metropolità.

Aquest impost està previst actualment en l'article 153 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals com a recurs de les àrees metropolitanes en la forma d'un recàrrec sobre l'impost de béns immobles (IBI), recàrrec que és objecte de desplegament a l'Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità.

Quan s’ha de pagar?

Es merita anualment, el primer dia del període impositiu, que coincideix amb l’any natural (l’1 de gener), tot i que el cobrament s’ha de fer efectiu seguint el calendari publicat en aquesta mateixa plana.

Més informació i consultes:

Telèfon: 93 506 97 56
Adreça electrònica: informaciotributaria@amb.cat
Lloc web: tributmetropolita.amb.cat/
Darrera actualització: 24.12.2020 | 10:13