Protecció Civil

Protecció Civil és el sistema pel qual es proporciona la protecció i l'assistència per a tots davant qualsevol tipus d'accident o catàstrofe, així com la salvaguarda dels béns i del medi ambient. És la gestió dels serveis d'emergències d'un país, estesa a tots els nivells, i involucrant a totes les parts.

Protecció Civil té com a objectiu el de protegir a la població contra els perills de les hostilitats i de les catàstrofes i a ajudar-la a recuperar-se dels seus efectes immediats, així com a facilitar les condicions necessàries per a la seva supervivència.

S'entén com Protecció Civil, els cossos específics encarregats de protegir als ciutadans d'un país davant de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques, de qualsevol tipus, siguin humanes o naturals.

A Castellbisbal, existeix una agrupació municipal de voluntaris de Protecció Civil que és una forma de participació ciutadana per la qual hi ha un grup de persones preparades per a actuar davant catàstrofes, en suport als serveis d'emergències. Podeu contactar amb ells a  avpc_castellbisbal@hotmail.es

La Protecció Civil s'inspira en els principis de:

 • Solidaritat en l'assumpció de riscs i danys.
 • Responsabilitat pública i autoprotecció.
 • Proximitat i immediatesa de l'acció pública.
 • Integració de plans i recursos.

Protecció Civil té com a finalitats bàsiques:

 • La previsió dels riscs greus, el seu anàlisi i localització en el territori.
 • La prevenció com a disminució dels riscs i la seva detecció immediata, mitjançant la vigilància.
 • La planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també l'estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
 • La intervenció per a anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques.
 • El restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la normalitat
 • La preparació adequada de les persones que pertanyen als grups d'intervenció.
 • La informació i la formació de les persones i els col·lectius que puguin ésser afectats

Entre les seves tasques hi ha:

 • Servei d'alarma, Evacuació, Habilitació i organització de refugis,
 • Salvament i Serveis sanitaris;
 • Lluita contra incendis;
 • Detecció i assenyalament de zones perilloses;
 • Provisió d'allotjament i proveïments d'urgència;
 • Ajuda en cas d'urgència per al restabliment i el manteniment de l'ordre en zones damnificades;
 • Mesures d'urgència per al restabliment dels serveis públics indispensables;
 • Activitats complementàries incloent entre altres, la planificació i l'organització.

Entre les mesures d'emergència, correspon a Protecció Civil:

 • Evacuar o allunyar les persones dels llocs de perill.
 • Recomanar el confinament de persones en llurs domicilis o en llocs segurs, d'acord amb les previsions dels plans corresponents.
 • Restringir l'accés a zones de perill o a zones d'operació.
 • Limitar i condicionar l'ús de serveis públics i privats i el consum de béns.
 • Les que es considerin necessàries per afrontar l’emergència, entre les quals, ordenar:
  • La prestació de serveis específics a les persones
  • La requisició, la intervenció i l'ocupació dels béns necessaris
  • Ocupar locals, indústries i de tota classe d'establiments.

En cas que detecteu qualsevol perill, accident o emergència heu de trucar al telèfon del 112 i, si es pot, també al de la Policia Local (Centre receptor d’alarmes).

Tingueu cura i feu cas dels consells de seguretat

Avinguda Pau Casals, 9 (Baixos edifici. Policia Local) - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 11 88 / 93 772 02 25
Telèfon: 677 59 01 82
Adreça electrònica: proteccio.civil@castellbisbal.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 10.08.2020 | 09:23