Acta de la Junta de Govern Local del 4 de novembre de 2015

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'ordre del dia de la sessió anterior

Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social

Borsa de lloguer de material escènic de l'ODA Diputació de Barcelona exercici 2015

Cessió permanent de documents a l'Arxiu Municipal de Castellbisbal.

Aprovar la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts socials a favor de persones amb escassa capacitat econòmica, equivalents a una part de la quota de l’impost sobre béns immobles (IBI), per a l’exercici 2015.

Concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la instal·lació de màquines expenedores de vending a diferents equipaments municipals, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Informe de la Intervenció municipal sobre l’estat d’execució del Pressupost i de la Tresoreria municipal a 30 de setembre de 2015.

Aprovació de llicència d’obres

Aprovació de liquidacions de drets municipals

Contractació de les obres de soterrament de contenidors de residus urbans situats als sectors residencials de Can Santeugini, Comte de Sert i Can Costa

Aprovació de certificació i liquidació de les obres d’ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa de Castellbisbal

 

Darrera actualització: 08.01.2018 | 10:08